Umwihwezo w’umugambwe PPD-Girijambo ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro ryimirije

Barundi,  Barundikazi, Ncuti z’U Burundi,

Umugambi wa Nkurunziza wo guhindura  Ibwirizwa Shingiro gutyo ahambe burundu amasezerano y’amahoro y’i Arusha ugeze ku ntambwe ya nyuma kandi  uteye ubwoba. Ubwawo urateye amakenga ufatiye ku birimwo, umurindi, ibihe n’intumbero. Ikigaragara co ni uko iryo hindurwa  rihonyanga uko Ibwirizwa Shingiro risanzwe ritegekanya uko bigenda cane cane ko ingingo ya 299 itomora neza ko  atahinduka rishobora kwemerwa  igihe  riteye kubiri na demokarasi, ubumwe bw’abarundi, ugusubiza hamwe kw’abarundi, kugira intwaro iri n’aho yegamiye mu vy’ukwemera canke ihungabanya  ivy’imbibe z’igihugu.

Kira noneho, nta n’uburenganzira yari abifitiye  ari umukuru w’igihugu w’umwomekerano. Kugira rero tumenye neza ingene ashaka gupfukama mu nda igihugu, reka turabe bimwe bimwe mu biri mur’iryo hinyanyurwa:

1° Uburambe  budasanzwe bw’umukuru w’igihugu ku butegetsi hamwe n’ububasha burenze ukwemera.

Uturorero :

1.1. Umukuru w’igihugu yitoreza gutwara imyaka indwi agashobora kwisubiriza incuro zose zishoboka  akirinda gusa gutwara yikwirikiranya ibiringo birenga bibiri (ingingo ya 97). Bisigura ko ashobora gutwara imyaka 14 agaca  afata akaruhuko k’imyaka indwi hanyuma akagaruka iyindi myaka 14 gutyo gutyo. Vyumvikana ko umuntu ashobora gutwara imyaka irenga 28.  Ari nka Nkurunziza rero, yoba atwaye imyaka irenga 43 aruhutse imyaka indwi. Naho nyene ako karuhuko ashobora kugafuta mu mwaka w’i 2034 mu gusubira guhindura ibwirizwa nshingiro.Ni ikibazo gikomeye kuko mwene abo bakuru b’ibihugu iyo bagiye muri ako gakonje basiga bateze imitego uwukurikira kugira bagaruke vyoroshe bari n’ivyo bagirije  ababasubiriye.

Mu masezerano y’i Arusha mu gace ka 3 ingingo  y’indwi, ikigabane ca 1 mu muce w’ivya demokarasi n’intwaro ibereye, hamwe no mu ngingo ya 96  mw’Ibwirizwa Shingiro rihari, abarundi bari bashinze ko ata mukuru w’igihugu yorenza imyaka 10 ari ku butegetsi kuko usanga  uretse kuruha, asigaye atwara igihugu nk’akabutike kiwe agurishamwo ivyo ashaka, akarankura ivyo ashaka, agakoresha uwo ashaka, amahera avuyemwo akayakoresha ivyo ashaka.

1.2. Umukuru w’igihugu niwe wenyene atanga politike y’igihugu mu gisata iki canke kiriya.  Ivyo biri mu ngingo y’136 y’ivyahinyanyuwe. Mw’ibwirizwa nshingiro, mu ngingo y’131, hategekanijwe ko ari Reta ibikora, ni ukuvuga ko abashikiranganji, umukuru w’igihugu n’ivyegera vyiwe babanza  kubihanahanako ivyiyumviro. Ubu rero azorara ararota, bukeye ati “amavoka ni ukuyatera muci” canke ati, “buri wagatandatu, abanyagihugu mwese mw’ibarabara kuririmba umukuru w’igihugu”, …. Ako si akamaramaza !

1.3. Mu ngingo nshasha y’114, hategekanijwe ko umukuru w’igihugu wenyene, atawe ahanuje n’umwe ashobora gutanga ikigongwe ku muntu yaciriwe urubanza urwarirwo rwose, ku caha ico arico cose. Mw’ibwirizwa Shingiro mu ngingo y’ 113 hari hategekanijwe ko abanza guhanuza ivyegera vyiwe bibiri kandi bikabanza kwemezwa n’inama nkuru y’ubucamanza. Ubu rero, umukuru w’igihugu azotuma umuntu mu kinyegero gukora amahano, afashwe  nawe yirabishe hirya, ubutungane busome amategeko bumucire urubanza, hanyuma umukuru w’igihugu ace amugirira ikigongwe. Turiko tuja he ga yemwe ? Bwa bucamanza dushaka ko bwigenga mwumva butagiye mu minwe y’umuntu umwe ?  Ubwo butungane ntibuzohora bubanza gutohoza imigenderanire uwagirizwa afitaniye n’umukuru w’igihugu imbere yo kumucira urubanza?

1.4. Aho mu ngingo y’197 y’Ibwirizwa Shingiro, umukuru w’igihugu ategerezwa gushira umukono wo gutangaza  kw’ibwirizwa riba ryatowe n’inama nshingamateka na nkenguzamateka bitarenze imisi 30 igihe atasavye ko risubirwamwo canke ngo asabe sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro kwemezako atorishirako umukono kubera ryoba rinyuranye n’Ibwirizwa Shingiro, ubu muri iyo nteguro nshasha mu ngingo y’202 agace kanyuma havurwa ko ibwirizwa ryatowe n’inzo nzego riba impfagusa igihe harenze imisi 30 umukuru w’igihugu atarishizeko umukono wo kuritangaza. Nta n’insiguro asabwa gutanga, nta n’ibikurikira bitegekanijwe.

Murumva ko atwaye n’ububasha bw’abashingamateka n’abakenguzamateka. None bazotorerwa iki ? Bazotora ibwirizwa babanje gutohoza ko rizoryohera umukuru w’igihugu? Ntaho bitaniye n’igihe ca Micombero aho umukuru w’igihugu yaba afise ububasha bwose.

1.5.  Mu ngingo y’116, hari hategekanijwe ko ku bice 2/3 vy’abashingamateka n’abakenguzamateka bakoranye, bashobora gufata ingingo yo kubogoza mu mabanga umukuru w’igihugu igihe yakoze amakosa nkay’ingurube, akimonogoza mu gucinyiza abanyagihugu canke mu kurya igiturire.

Muri iyi nteguro iteye isoni ubwo burenganzira yabufuse mu gukuramwo iyi ngingo. Uburenganzira bwonyene  basigarijwe (ingingo y’117 nshasha) kandi bari basanganywe (ingingo y’117 ritarasubirwamwo) ni ubwo kumushengeza muri sentare nkuru y’ubutungane igihe gusa yahemukiye igihugu.

1.6. Ivyo akoreye inzego nshingamateka na nkengunzamateka n’urwego rw’ubutungane nivyo akoreye  n’urwego nshingwantwaro. Ehe raba namwe :

 • Aho hahora ivyegera bibiri vy’umukuru w’igihugu kandi hatomowe ico bajejwe ( ingingo y’122), ubu hazoba hari icegera kimwe  atagira ico ajejwe gitomoye ( ingingo y’123), ashobora kurongora inama nshikiranganji  habanje gusohoka itegeko ryanditse ry’umukuru w’igihugu rimuha uruhusha(ingingo y’125) akaba ata na hamwe ashira umukono mw’igenwa ry’abantu mu mabanga canke mw’ifatwa  ry’izindi ngingo n’aho  vyoba vyitwa ngo yahanujwe ( ingingo y’108).
 • Umukuru w’igihugu aragena umushikiranganji wa mbere hadatomowe umugambwe avamwo amajwi uba ufise mu nama nshingamateka (ingingo y’130). Uwo niwe prezida abesha ngo niwe atwara reta (ingingo y’129) kandi atamwemerera kuyobora ibikorwa vy’inama nshikiranganji atari uko perezida n’icegera ciwe badahari naho nyene abanje kumuha uruhusha rwanditse nk’itegeko ry’umukuru w’igihugu (ingingo y’125). Nkako biratomoye neza ko umukuru w’igihugu ariwe ayirongora (ingingo ya 110) nayo  umushikiranganji  wa mbere akaba arongora  gusa inama  yo gutegura ibikorwa vy’inama nshikiranganji (ingingo y’133). Aha nyene ikindi gitangaje ni uko bitomoye ko umushikiranganji wese atanga raporo kwa perezida (ingingo y’147) ariko ngo umushikiranganji wa mbere atanze imihoho agenda na Reta yose (ingingo y’132) nk’uko umengo hari ububasha yari ayifiseko.

Banyakuntunga nyene, n’abo bashikiranganji bagenwa ntihatomorwa igihagararo imigambwe canke imigwi y’abigenga baba bafise mu nama nshingamateka (ingingo y’128). Bisigura ko umugambwe ushobora kuba ufise abashingamateka benshi nturonke umushikiranganji n’umwe kubera gusa udatonye ku mukuru w’igihugu. Mw’ibwirizwa nshingiro rihari kandi ryemewe, mu ngingo y’129, biratomowe neza ko umugambwe waronse amajwi arenga 5 kw’ijana uronka umushikiranganji. Aha nyene birategekanijwe  n’ingene umushikiranganji akuwe asubirizwa. Ibitari muri iyi nteguro nshasha.

Nkurunziza yahora avyidoga ngo ntabona  ingene aba ari perezida akaza gusaba umushikiranganji agena ku mukuru w’umugambwe runaka, nk’uko atumva  ngo ingene umukuru w’igihugu yatowe n’abanyagihugu ari umwe  yokurwa n’abashingamateka n’abakenguzamateka batowe nkawe ariko bo batorewe hamwe ku rutonde rwugaye ngo  ni uko ariwe atwara Reta.

Barundi, Barundikazi, ncuti z’Uburundi

 1. Ibindi bintu bimwe bimwe biteye amakenga dusanga muri iyi mpinyanyuro y’ibwirizwa nshingiro ni ibi bikurikira :

2.1.  Kubera Nkurunziza yarihinyanyuye nk’uwibaririrako impuzu, agerageza kwigiza kure uwo wese yomuca mu ryahumye ngo bahiganwe amurusha kwemerwa n’abanyagihugu canke ngo aje mu kibanza cotuma amenyekana. Nico gituma harimwo ko yaba umukuru w’igihugu, umukuru w’inama nshingamateka, umukuru w’inama nkenguzamateka n’umushikiranganji wa mbere bategerezwa kuba bafise gusa ubwenegihugu mvukanwa bw’umurundi (ingingo za 98, 130, 176, 188).

Uretseko ubwenegihugu bugira kabiri  ari nk’inyongera kubw’ukuba umurundi, ubwo bwenegihugu bwari n’akamaro ku gihugu kuko bufasha mu migenderanire y’ibihugu  vyorohejwe n’abo babufise. Ikibabaje ni uko iyi ngingo ihana abarundi bavukiye hanze y’igihugu, abahunze igihugu  bikaba ngombwa ko basaba ubwenegihugu aho bahungiye.

Ariko aha ntitwobideha, ni n’akamaramaza dufatiye uko  Nkurunziza yavyidoga mu ntamatama rimwe rimwe mbere akabivugira ku mugaragaro mu tunama, iyi ngingo  yaje itumbera ahanini abubahwa  Gerevazi Rufyikiri na Piyo Ntavyohanyuma, aho Nkurunziza yanka ko boshobora kwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu canke  bakitoza  bakaba abashingamateka canke abakenguzamateka maze bagenzi babo bakabagomwa bakabatora ngo barongore izo nzego. Ni akambaro k’ibara gukora  ibwirizwa nshingiro kugira ukure  mw’ihiganwa naka na naka.Ibi bikaba bisa n’ivyo yari yashatse ko bihinduka mw’ibwirizwa rigenga amatora imbere y’2015, mu kuvuga ko uwoba umukuru w’igihugu yoba afise n’imiburiburi urupapuro rw’umutsindo rwa kaminuza. Aho akaba yashaka gusa gukura mw’ihiganwa Rwasa Agathon.

2.2. Abandi iryo bwirizwa Shingiro rikumira rikaka uburenganzira ni abigenga batari mu migambwe. Kuba mu mugambwe ni uburenganzira si itegeko kandi umuntu aja  canke ava mu mugambwe igihe ashakiye.Ingingo za 86, 99, 171, na186, zisa  n’izishaka kunyundanyundira abantu mu migambwe mu kubashirako amananiza mu  kwitoza no mugushinga inani mu gihe babaye abigenga.

Aho gutunganya itegeko rigenga inani n’abigenga ryisunze ibwirizwa nshingiro dufise risanzwe ritanga ubwo burenganzira, Nkurunziza ariko abuza abigenga kuja hamwe kubera atinya ko abo yasamburiye imigambwe canke yimirije kuyisamburira yasanze ataba abakuyeko abanywanyi, akanka ko baja hamwe ngo bagire inguvu. Aha igitangaje n’uko ata kibanza gihabwa na nya migambwe mu gihe co gushinga reta.

Mu ngingo ya 99 y’iyo mpinyanyuro, harabonekamwo ikinyegezwa : abarongozi ba CNDD-FDD b’ubu bokwibonekeza ko batamushigikiye  mu vyo arimwo, azobakura mu mugambwe nk’uko yabivugiye mu Cibitoke ku musi w’umurwanyi wo muri CNDD-FDD ko mu mwaka w’2018 atazosubira  kwihanganira abagumyabanga yita intumva.

Abakuye, bategerezwa kubanza kumara imyaka n’iburiburi ibiri kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza  nk’abigenga haba ku bushingamateka, ubukenguzamateka canke umukuru w’igihugu. Ubiharuye neza,  aho rigira mu ngiro inyuma y’ukwezi kwa gatanu 2018 nk’uko umukuru wa CENI  abitegekanya,  abazokurwa mu mpera z’2018 ntibazokwitoza muri 2020.

Wa wundi ati “akaje ntikazira umwe”, indongozi za CNDD-FDD zashikiriwe n’izo ngingo ziraba abigenga n’abafise ubwenegihugu burenze k’ubw’ukuba abarundi. Ni akumiza.

2.3. Impinyanyuro zifise intumbero yo kwiruka ku bantu no kwanka kubona mu nzego zifata ingingo harimwo abashobora kurugoborora bakavuga ibinyuranye n’ivyipfuzo vya Nkurunziza zongera zikigaragaza mu ngingo y’185 aho abahoze barongoye igihugu bakurwa mu nama nkenguzamateka, uburenganzira ntagenzurwa  bahabwa n’ibwirizwa nshingiro rihari mu ngingo yaryo y’ 180. N’aha hakaba harimwo agatima ko kubihora kuko batashigikiye ikiringo ciwe ca 3 nkuko yabigiriye  Ntavyohanyuma na Rufyikiri kubera banse kuba ba niryo.

2.4. Ibwirizwa Shingiro tugirako ubu naryo rikaba ryavyawe n’Amasezerano y’amahoro ya Arusha, ryarategekanije, ko mu gutora amabwirizwa, abashingamateka n’abakenguzamateka, bobanza guharira bakaja inama  n’ingingo koko. Ivyo vyategekanijwe mu buryo bw’uko amabwirizwa asanzwe  atorwa ku bice 2/3 vy’abagize izo nzego bitavye ibikorwa canke batumye.

Ibi bikaba vyari bitumbereye ko  n’abari mu mirwi yaba iya politike canke ubwoko ifise  abashingamateka n’abakenguzamateka bake  yumvirizwa, gutyo igahumurizwa, amategeko ntakorwe ku nguvu z’imirwi nyamwinshi. Ibi tubisanga mu ngingo z’175 n’186. Ico twokwibuka co ni uko imirwi nyamwinshi mu bwoko ishobora kuba inkehwa muri politike.

Ubu rero n’ivyahuha birahuhutse. Nkako, turavye ukuntu demokarasi ikigoyagoya mu migambwe, ubu ho bitazokunda ko n’umuntu arugoborora kuko aca abuzwa kwitoza nk’uwigenga, uravye kandi ingene umukuru w’igihugu ahejeje kwiha uburenganzira bwo  gusuzugura inama nshingamateka na nkenguzamateka mu gushobora kwanka gushira umukono utangaza ibwirizwa ryatowe nabo bakaba badashobora no kumukura, kumushengeza naho bisaba amajwi menshi nk’uko twamaze kubibona, ntankeka ko itegeko rizova mu ndoto z’umuntu umwe, rigaca mu murwi w’abashingamateka b’umugambwe uri ku butegetsi, ryirenganire kuko ubu hasabwa gusa kurenza igice c’abagize  urwego bitavye canke batumye (ingingo z’ 180, n’ 191) mu gutora amabwirizwa asanzwe ; nayo ku yunganira ibwirizwa nshingiro hagasabwa gusa 3/5.                                                                                                                               

Murumva rero ko umukuru w’igihugu ni yatongana n’uwo bubakanye, abana  biwe canke abo  bakorana urudandaza, hazosohoka itegeko ry’ishavu kandi  ata n’umwe azorihagarika.

Ibi bikaba bitwibukije ivyivugo bimaze imisi vyigishwa muri CNDD-FDD, ngo “Amategeko amwe, ave ku mukuru umwe, akurikizwe kumwe kandi na bose”.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi, 

 1. Iyi nteguro y’impinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro yuzuyemwo ibintu vyinshi biteye ubwoba. Bimwe twamaze kubivuga, ibindi navyo ni nk’ibi bikurikira.

3.1. Twari  tumenyereye abarundi bavuga bati: « uwuja gukira indwara arayirata ». Kwa Nkurunziza ho ni «  ukuyinyegeza, ukisiga inkore ku maso, ukishira mu barembe utari umurembe ». Nkako, uravye mu ntangamarara y’Ibwirizwa Shingiro tugenderako ubu mu gice ca 11, abarundi twari twiyemeje kwimba mu mizi kugira ibituma haba igarukagaruka z’indyane mu Burundi zaba izifatiye ku moko,  ku vyiyumviro vya politike, ku mutekano, gukumirana n’ibindi zihere burundu.

Hanyuma, nk’uko biri mu gice ca 12 ari naco gishira icanyuma mu ntangamarara, kugira bishoboke, abarundi tukaba twiyemeje tutabihaga amatama ko mu mabwirizwa yose no mw’Ibwirizwa Shingiro, tugaragaza umwitwarariko wo gukingira inkehwa, kudakengera ivyiyumviro vy’inkehwa zaba izifatiye ku bwoko, ku madini no ku migambwe ; gutyo hagashingwa demokarasi n’intwaro ibereye,  inzego z’umutekano n’ubutungane zikingira kandi zitunganiriza bose  zitibagiye cane cane inkehwa.

Ibi ni vyo vyatumye, nk’uko amasezerano y’Arusha abitomora, hajaho ivy’ibitigiri vy’amoko mu gusangira ubutegetsi mu nzego zimwe zimwe z’igihugu.

Muri iyi nteguro rero yoguhirika ibwirizwa nshingiro, haragaragaramwo agatima n’intumbero yo guca kure ico kibazo. Ivyo bikagaragarira mu bintu  bibiri nyamukuru:

Ubwa mbere : Ibi bice vya 11 na 12 vy’intangamarara y’Ibwirizwa Shingiro vyarakuwemwo mu ntangamarara y’iyi mpinyanyuro.

Ubwa kabiri : Vyahora bivugwa mu majambo yo kwiyamamaza none ubu bigiye mu nyandiko. Kukaba nkako, muri iyi nteguro, mu ngingo y’289, uyisomye neza, Inama Nkenguzamateka izojaho mu 2020, yahawe ikiringo kitarenga imyaka itanu kugira ibe yakuyeho ivy’ivyo bitigiri vy’amoko  mw’ibwirizwa nshingiro no mu mateka yose y’igihugu. Ubwo hari hageze ?  Mbega bizotumarira iki atari ukudusubiza mw’ihumbi ?  Twese turakwiye kuhagabira.

3.2. Wa wundi ati “agasema si ndayubusa gusa” abeshe buhoro ; kuko  ” isema  y’inyenzi yuriye ku murundi w’inkoko”. None Nkurunziza  nawe nyene yashitse kw’isimbo y’inuma. Ehe raba namwe aka kamaramaza.

 • Mu masezerano y’amahoro y’i Arusha mu gace kambere, k’ingingo ya 11 y’ikigabane ca kabiri mu muce uraba ivy’amahoro n’umutekano kuri bose, co kimwe no mu gace ka mbere k’ingingo y’245 y’Ibwirizwa Shingiro, biratomoye neza kw’inzego z’umutekano no kwivuna abansi zigizwe n’igisirikare, igiporisi n’urwego rw’igendereza.

Ikindi kandi, muri  iki kigabane c’ayo masezerano y’Arusha,  mu duce twa 3 tw’ ingingo ya 13 n’iya 14,  biratomowe neza  ko itunganya ry’urwego rw’igenedereza ritegerezwa gutegekanya uko inama nshingamateka irugirako ijisho. Ivyo bikaba vyaranategekanijwe no mw’ibwirizwanshingiro mu ngingo ya 243 aho hategekanijwe imirwi yamaho y’abashingamateka n’abakenguzamateka ijejwe  kubera ijisho abanyagihugu mu gucungera ibikorwa vy’izo nzego. Aha  rero muri iyi mpinyanyuro,  urwo rwego rwakuwe muri uwo murwi rushirwa ukwarwo kure y’iryo genzurwa (Ingingo y’268).

Iyo ngingo y’268 ikaba idatanga n’indangantumbero ku kugene urwo rwego rutunganywa ku bijanye n’ivy’amoko nk’uko vyari bisanzwe bitegekanywe mu ngingo y’257 y’ibwirizwanshingiro. None mwumva ivyo bitumbereye iki naburya ari urwego rumaze igihe  rugiteye isibe mu gihugu !! Rugiye kunyegezwa he?                        

 • Ibi biteye amakenga n’ubwoba bikiriko naburya bije biherekezwa n’izindi mpinyanyuro z’akamuna. Kukaba nkako, igihugu gisa n’ikiriko kirategurwa kuba icibare-huriro canke buhungiro bw’abicanyi ba karuhariwe n’abakora iterabwoba kw’isi. Ntawobideha, kuko mu ngingo nshasha ya 50 haranditswe neza ko ata murundi n’umwe ashobora gushirwa imbere y’ubutungane mpuzamakungu.

Akarikora rero, n’umunyamahanga aba mu Burundi nawe nyene ni uko. Nkako mu ngingo ya 59, bavuga gusa ko umunyamahanga wese aba mu Burundi akingirwa mu buzima bwiwe. Agace ka kabiri kari mu ngingo ya 59 y’ibwirizwanshingiro tugenderako kavuga ko «  umunyamahanga akurikiranwa ku caha c’ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara, ivyagahomerabunwa canke vy’iterabwoba, arashobora kurungikwa mu butungane mpuzamakungu. Ako gace rero kakuwemwo muri iyi nteguro nshasha.

Ibi bikaba ata kindi bizotuzanira uretse ko ubukozi bw’ikibi buzokwiyongera, amakungu akaduharira ivomo kurusha nk’igihugu c’iterabwoba. Mbega azosubira kwemera ko abasirikare b’igihugu bajanwa hanze  kurwanya iterabwoba hafashwe ingingo nk’iyo kugira Uburundi ubunyegero n’ubuhungiro bw’abakora iterabwoba ? Dusabe amashirahamwe mpuzamakungu yose kurikanura, rive imutwe, bacungere neza ata gukubita urugohe ico Uburundi bugira buhinduke ; maze bafate ingingo zihuta kandi zija mu ngiro.  Tubisavye ONU, Ubumwe bw’afrika, Ishirahamwe ry’Afrika yo mu buseruko, CEPGL, COMESA, CEEAC, CIRGL, OIF, SADC, Ubumwe bwa Bulaya, n’ayandi.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi,

Ni vyiza ko turikanura tukabona neza imvo n’imvano hamwe n’intumbero Nkurunziza ashaka.

 1. Mu mwaka w’2012, mu kwezi kwa kabiri i Ngozi, mu nama yagirishije ubuserukizi bw’umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw’igihugu, intara n’amakomine yose, Nkurunziza yavuze ati: “Mu 2015, sinzohonyanga ibwirizwa nshingiro nka Abdoulaye Wade wo muri Sénégal, ariko mwebwe abagumyabanga mubishatse, nzokwitoza“.

Yari ahejeje kwerekana intumbero yiwe nyamukuru. Bukeye kabiri yaciye atangura umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro bimuta kuw’amazi mu 2014. Abagumyabanga bariruhutsa bati: “Ko yavuze ko atazohonyanga Ibwirizwa Shingiro rikaba ridahindutse, ntacitoje”.

 Twatangaye mu bandi tubonye atanguye ingendo zerekeza ku kwitoza kwiwe  zahavuye zemezwa ku nguvu n’ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD mu kwezi kwa  ndamukiza 2015 hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu 2015. Gutyo aba arahemutse kw’ijambo. None ehe n’ubu arasubiriye !

Agaruka ku nguvu ku butegetsi, kwari ukunurirwa n’ubutegetsi. Ariko uyu musi, ashaka kugumako ku mvo zitatu nyamukuru : Kunurirwa, kuborerwa n’ubutegetsi hamwe no gushaka kuronka inguvu z’akanya gato ko kwinyegeza ubutungane mpuzamakungu.

Nkako amakosa yakoze nk’ay’ingurube yatumye amakungu ahaguruka  agiwe imbere na sentare mpuzamakungu ishashe i Lahe mu Buhorande. Kubera rero Nkurunziza acurwa,  agira ati : «  ntagumye ndi umukuru w’igihugu barantoza iminwe ». Aho nyene ninaho ashaka guhendera abo yakoresheje amahano, ababwirako agiye kubakingira, ari nayo mvo y’izo ngingo z’uko ata murundi canke umunyamahanga azohabwa ubutungane mpuzamakungu. Twagira rero dukeburane, dukebure cane cane abojana narwo ngo birashoboka.

Ubwa mbere :

Nkurunziza ashaka kuguma ku butegetsi kugira aronke umwanya n’ububasha bukwiye vyo kuzimanganya amasura n’ibimenyetso simusiga harimwo no kuzimanganya ubuzima bw’abatari bake mu bo yategetse gukora amahano.

Ubwa kabiri :

Ivyaha vyagirizwa abategetsi bamwe bamwe mu Burundi ni ivyaha vy’agahomerabunwa. Ivyo navyo bikaba bitigera bizimanganywa canke ngo vyibagiranwe igihe sentare mpuzamakungu yamaze kuvyemeza. Tubisanga mu ngingo ya 29 y’amategeko ashinga iyo sentare.

Uretse n’ico, n’umutahe usohotse  ugumaho kugeza iyo sentare yonyene ariyo ivuze ko iwuhevye

 ( ingingo ya 58).

Ubwa  gatatu :

Mu nyigisho z’uruhendo no kwiremesha Nkurunziza atanga, avuga ko Inama Nkuru y’Umutekano mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU  izoteba itegeka iyo sentare igahagarika amatohoza iriko iragira. Aho aba afatiye ko afisemwo abagenzi biwe nk’ubushinwa n’uburusiya. Ariko ni ukubesha kuko mu ngingo za 13, 14 na 53, biragaragara neza ko  uwushobora gusaba iryo hagarikwa ari umushikirizamanza w’iyo sentare, igihugu runaka igihe arico citwaye  canke iyo nama nkuru y’umutekano muri ONU igihe ariyo yitwaye. Muri iki gihe rero murumvako abo bagenzi ba Nkurunziza ata n’umwe afise ico ahindura.

Ubwa kane :

Ikindi co kumenya ni uko izo ngingo za Nkurunziza zo kutarungika umurundi canke umunyamahanga mu butungane mpuzamakungu ataco zivuze kuko nk’uko mu ngingo y’127 mu gace  ka kabiri bitomowe,  igihugu kivuye mu masezerano y’iyo sentare kiguma gitegerezwa gukora ivyo categerezwa gukora  imbere y’uko  iyo ngingo iba ntabanduka. Bisigura ko igihe ubutegetsi bwohinduka atacobuza ko bija mu ngiro.

Kira noneho uwagirizwa arashobora gufatirwa no hanze mu gihugu cateye umukono kuri iryo tegeko, icagiriraniye amasezerano n’iyo sentare canke rwa rwego rw’igipolisi mpuzamakungu Interpol (Tubisanga mu ngingo za 4, 86 na 87).

Ubwa gatanu :

Twagira nyabuna duhanure abo iyo sentare izotumako ko boyiyoboka mu buryo izobereka kuko  bizobagirira akamaro nk’uko tubibona mu ngingo za 31, 65 na 110.

Ubwa gatandatu :

Twagira tunahumurize abakozweko n’aya mahano ngo bamenye ko atabudahangarwa bwo mu gihugu canke mpuzamakungu bubuza iyo sentare  gukurikirana  uwubufise asanzwe ari mu gihugu ciwe (Ingingo ya 27). Bamwe bahora batinya ngo abaja mu biganiro boshobora guhana ubudahangarwa borema.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi

 1. Igihe Nkurunziza afata ingingo yo gukura uburundi mu masezerano y’i Roma ashinga Sentare mpuzamakungu, yayagirije ibitagira mvura nawe nyene azi ko ariko arabesha abanyagihugu cane cane abahutu aho yerekana ko iyo sentare itigeze ishaka guca imanza ku mahano yabaye mu Burundi kuva bwikukira cane cane ivyo mu 1972 azi ko vyababaje imitima y’abahutu.

 Ubwa  mbere :

Amasezerano ashinga iyo sentare yagiye mu ngiro kuva itariki 1-07-2002. Mu ngingo yayo ya 11, biratomowe neza ko iyo sentare ikurikirana gusa ivyaha vyakozwe inyuma y’iyo tariki. None ga yemwe, mwotubwira ko Nkurunziza atari abizi aho  yoyagiriza ngo ntiyaciye izo manza naburya uburundi bwemeje ayo masezerano kw’itariki 21-09- 2004 ? 

Ubwa kabiri :

Iyo  Nkurunziza ariko aridogera amakungu nk’uko yidogera  iyo sentare, hari ugushaka kwiyeza kuvyo wenyene atakoze. Nkako, amasezerano y’Arusha yari yategekanije ingene vyose bizotunganywa.

Muduce twa 10 na 11 two mu ngingo ya 6 yo mu kigabane ca kabiri c’umuce wa mbere uvuga ku « nkomoko y’indyane zo mu Burundi, ingorane zerekeye ihonyabwoko, gukumirana hamwe n’inyishu vyotorerwa », havugwa ko Reta isaba Inama Nkuru ya ONU ijejwe umutekano gushinga no kurungika umurwi mpuzamakungu wo gukora amatohoza, ugaha izina ivyaha vyakozwe kuva Uburundi  bwikukira gushika mu mwaka w’2000 amasezerano y’Arusha abayeho, ukanerekana n’abikekwa kuba barakoze ivyo vyaha.

Icegeranyo kigaheza kigashikirizwa ishirahamwe mpuzamakungu ONU,  naryo  risanze uwo mugwi uvuga ko habaye ivyaha vy’ ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara canke vy’agahomerabunwa, igaca ishinga sentare idasanzwe ku Burundi igakurikirana abakoze ivyo vyaha.

None ko Nkurunziza yabaye umukuru w’igihugu yemewe kuva mu mwaka w’2005 gushika mu mwaka w’2015, akaba yiyongeye ku gikenye ikindi kiringo n’ubu ariwe atwara, ko atigeze asaba ivyo vyari vyategekanijwe?

N’igihe mu mwaka w’2014 hajaho umurwi CVR wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, mwomenya ko hari abatari bake bo mu mashirahamwe yigenga no mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bari basavye ko basi hopfuma hajamwo ivy’ubutungane buhana ivyaha iruhande y’ubutungane bunywanisha. Akamo kabo ntikumviwe kuko Nkurunziza yarahiye akarengwa.

None vy’ukuri ni nde yanse ko abahutu batunganirizwa ku vyabaye cane cane mu mwaka w’1972 hamwe n’igandagurwa rya Prezida Ndadaye Melchior mu 1993?

Ubwa gatatu :

Mbega nyene ko yigira umucunguzi w’abahutu izo manza zikaba zaramunaniye, ubukene bukaba bubarembeje na canecane abahutu bahoze ku rugamba bapfuye bikoreye amaboko, ubushomeri bumaze abahejeje amashure yisumbuye na kaminuza n’abatakaje ubuzi kubera Reta ata migambi y’iterambere ikirangura abahutu akaba aribo benshi, ariko Nkurunziza akaguma atuma Reta yiwe n’umugambwe CNDD-FDD kubanunuza abaka intererano n’amakori vy’agasakisaki?

Abanyeshure baheza umwaka wa gatandatu hama hirukanywe abarenga 88000 buri mwaka kubera  ata yungururizo, uretse ko baba bize no mu buryo budashemeye, abenshi  bakaba  ari ba bahutu, aha ntituvuze ko n’ababandanya biga nabi nabi kubera  bidatunganijwe neza, abigisha bama  bariko baraburabuzwa kandi n’uturusho  twabakaburira ingoga zo kwitanga twarakuweho, muri kaminuza batagifungurirwa uko bikwiye ngo bigishwe bisanzuye  uko bikwiye kandi hariho ivyirwa  bivuga intwaro ibereye n’amateka y’akahise, ….?

Impunzi zigorewe hanze y’igihugu  zigizwe ahanini n’abahutu aho nko muri Tanzaniya ibiharuro vyerekana ko abarenga 90 % ni ukuvuga ibihumbi amajana abiri na mirongo ari abahutu ; abandi bavundiye mu busho kubera itoteza rikorerwa abo yiketse bose ko batamwumva.

Abarundi rero tumuhinyure burundu, uretse ko atakiri sebarundi nta na sebahutu tumukeneyeko kuko nimba ari n’umuhutu ni umuhutu gito.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi, 

 1. Uwovuga amabi yinyegeje muri iryo hindurwa ry’ibwirizwa nshingiro ntiyobimara. Hari ivyo kurahira, ivy’ubutungane, iyimikwa ry’umukuru w’igihugu n’ibindi n’ibindi. Ico bidufashije ariko kurusha ni uko bigaragaje neza Petero Nkurunziza uwo ari na kare ngo “inkende uko yurira cane mu giti niko yerekana ubwambure bwayo”.

Ariyerekanye mu gukora ibwirizwanshingiro ry’ingingo 292 zari kuja mu ngingo imwe gusa  ivuga ko  Uburundi ari Repubulika irongorwa  na Perezida Nkurunziza afise ububasha bwose ata rwego na rumwe ruvuguruza. Kandi iryo hinyanyurwa niyarishobora azoba ahejeje kugira abarundi bose abaja biwe, intwaro ya “ryogorumbone” ibe ishinze imizi.

Ivy’arivyo vyose, ashatse yari gutomora ko Ibwirizwa Shingiro tugirako ubu rifuswe aho guhenda abantu ngo rirahinyanyuwe (ingingo ya 291). Ibi tubivuga turavye uburemere y’ivyahinyanyuwemwo. Ikindi naco ni uko ashaka ko ejo niyitoza azovuga ko yisunze Ibwirizwa Shingiro rishasha naburya ataho yatomoye ko we atarekuriwe gusubira kwitoza.

6.1. Turasavye rero abarundi bose babishoboye ngo basome neza izo mpinyanyuro n’uyu mwihwezo gutyo nibamara kuvyinovora umutima uzobabwiriza igikenewe. Ivyari vyo vyose, guhitamwo ku gushaka kuja gutora iryo hinduka ni ugusukira mu coze abadutamba ku muvyimba bavuga ngo “Abarundi bafise umukuru w’igihugu ababereye”, kuko ngo bahisemwo “uko zivugijwe niko zitambwa”. Abagumyabanga b’umutima basigaye birigwa barabazanya bidoga bati: ” mbega ya caratuvunye ni iki yari itumbereye: kugwanira inyungu z’umuntu umwe asigaye asomera basemerera akarira umushikaki aho bariko barahamba umuntu?” 

6.2. Turasavye intwazangabo, ibisongerezi mu nzego z’umutekano no kwivuna abansi canecane abari bubahutse kugira ico bahanuye Nkurunziza mu mwaka w’2014, hamwe n’indongozi za CNDD-FDD ngo barengere ivyabavuzweko bagarukire igihugu mu kudukurako uwo mubisha Nkurunziza.  Ntibinube Sentare mpuzamakungu CPI naburya ingingo za 28 na 31 zibaraba.

 • Abarundi bati: “Nta rugo rubura icanzo“, turizeye ko aho guca ngo Uburundi bwogorore hazoboneka. Turazi ko U Burundi bugona buri maso, n’umusi umwe nk’inda, n’abanyagihugu bo muri Zimbabwe baheruka kurokorwa.
 • Ahacu tuzobandanya twitanga kugira abarundi basubire kuronka ijambo. Tuzoshigikira umurundi wese canke umunyamahanga tubona afise uko yobigenza ngo agarukire ku Barundi mu kudukurako  Nkurunziza, dusubize iteka umuganwa Rudoviko Rwagasore, incungu y’ukwikukira, na Melekiyoro Ndadaye, incungu ya demokarasi.

Tukaba turangije tubipfuriza Noheli nziza n’umwaka mushasha w’2018 ngo muze muwuronkemwo kwirurwa.

Mushaka kwumviriza uwo mwihwezo mu kirundi, fyonda ngaha

Mushaka kwumviriza uwo mwihwezo mu gifaransa, fyonda ngaha

Murakoze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *